Bildiri Konuları

Bildiri Konuları

* Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler: Güncel Mevzuat ve Pandemi Sürecinde Uygulamalar
* Aktif Madde olarak Nanomateryaller, Nanoteknolojik Maruziyet ve Biyosidaller
* Antikoagülan Rodentisitler için Risk Azaltımı Tedbirleri
* Antimikrobiyal Direnç Gelişimi
* Avrupa’da Mevcut Biyosidal Ürünler ve Kullanımları; Fırsatlar ve Zorluklar
* Bisfenol A’da güncel durum
* Biyoçeşitlilik ve Biyosidaller
* Biyolojik Örneklerin Müze Materyali Olarak Saklanmasında Kullanımı
* Biyosidal Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği
* Biyosidal Maruziyeti ve Kronik Sorunlar
* Biyosidal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
* Biyosidal Sektöründe Veri ve Deneyim Paylaşımı, AB ve DSÖ’nün Katkısı
* Biyosidal Üretim Yerleri ve Sorunları
* Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları ve Akreditasyonu, Dünya Örnekleri
* Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma ve Takibinde Ülkeler Arası Koordinasyon
* Biyosidal Ürün Satıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler
* Biyosidal Ürün Takip Sistemi
* Biyosidal Ürün Uygulamalarının Standardizasyonu
* Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Yeni Düzenlemeler
* Biyosidal Ürünler ve İklim Değişikliği
* Biyosidal Ürünlerde Aktif Maddeler ve Yaşanan Sorunlar
* Biyosidal Ürünlerde ECHA’nın rolü
* Biyosidal Ürünlerde Sürdürülebilirlik, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi
* Biyosidal ürünlerde Tek Sağlık yaklaşımı
* Biyosidal Ürünlere Alternatif Uygulamalar
* Biyosidal Ürünlerin Besin Zincirine Etkisi
* Biyosidal Ürünlerin Çevre Üzerine Etkileri
* Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında DSÖ’nün rolü
* Biyosidal Ürünlerin Hedef Dışı Türlere Etkisi
* Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
* Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması
* Biyosidal Ürünlerin Tarım Dışı Kullanımı
* Biyosidaller ve Sağlıklı Kentler
* BPR’de Güncel Gelişmeler
* BPR’nin Ekonomik Etkileri
* BPR’nin KOBİ’lere Etkileri
* BPR’nin Uygulanması, Kontrolü ve İzlenmesi
* Cilt alerjeni ürünler ve alınan önlemler
* COVID-19 ve Biyosidaller
* Dezenfektan Biyosidal Ürün olan İşlenmiş Eşyaların Etkinlik Testleri
* Dezenfektanlar
* Dünyada ve Türkiyede Biyosidal Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
* Ekosistem ve yaban hayat üzerine biyosidallerin etkileri
* El dezenfektanları
* Endokrin Bozucular
* Entegre çözüm ve kontrol programları
* Gıda Güvenirliği açısından biyosidaller
* Gıda ve Yemlerde Maksimum Kalıntı Limitleri ve Gıdayla Temas eden Maddeler Özel Migrasyon Limitleri
* Glifosatta güncel durum
* Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
* Hayvan testlerinde alternatif yaklaşımlar
* Hayvan Yetiştiriciliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları
* İnsan ve Hayvanın Korunması için Kullanılan İnsektisit Emdirilmiş Eşyalar
* İstilacı ve Yabancı Türler ile Mücadele
* İşlenmiş Eşyalar, Türkiye ve Dünya Pazarında Fırsatlar
* Kanser yapma riski olan biyosidal ürünlerde risk yönetimi
* Koruma ve dezenfeksiyonda sürdürülebilir gelişim
* Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanımı
* Perflüroalkilli ürünler ve doğaya etkileri
* Rodentisit ve İnsektisitler
* Rodentisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı
* Sıfır rezidü planı
* Yeni biyolojik aktif ürünler
* Yerel Yönetimlerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
* Yerinde Üretilen Aktif Maddeler
* Yerinde Üretilen Aktif Maddeler Hakkında Rehber
* Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj ve Dezavantajları
* Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Harmonize Sınıflandırılması

Copyrights © Sensei Tur & Organizasyon | Tüm Hakları Saklıdır.